Nyheter

Anders Hedin Invest AB, offentliggör erbjudandehandling

Anders Hedin Invest AB (”Budgivaren”) offentliggör idag erbjudandehandling avseende Budgivarens kontanterbjudande till aktieägarna (”Erbjudandet”) i MABI Rent AB (publ) (”MABI Rent”). Erbjudandet offentliggjordes den 24 februari 2014.

Erbjudandehandlingen samt anmälningssedel finns tillgängliga på www.thenberg.se, och www.mabirent.se, samt kommer att sändas till samtliga aktieägare i MABI Rent vars aktieinnehav per den 14 mars 2014 var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB.

Tryckt erbjudandehandling och anmälningssedel tillhandahålls kostnadsfritt på begäran. Sådan begäran görs till Thenberg (per e-post: emissioner@thenberg.se eller per telefon: 031-745 5030). Acceptperioden för Erbjudandet löper under perioden 20 mars – 11 april 2014.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Hedin Invest AB
Anders Hedin (VD)
Telefon: 031-790 01 01
E-post: anders.hedin@hedinbil.se

Jan Alkmark (vice VD)
Telefon: 031-790 01 02
E-post: jan.alkmark@hedinbil.se

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns anmälningar från aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller godkännande av anmälningar enligt Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med gällande lagar och regler i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller anmälningar enligt Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid tillämpliga undantag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e- post, telex, telefon eller Internet) i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Budgivaren kommer inte att utbetala likvid enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan

För ytterligare information:
Pressrelease
Erbjudande till aktieägarna i Mabi Rent AB
Anmälningssedel

Nyheter

Lansering av helt nya Civic Tourer! Premiärhelg den 15-16 mars

Civic-Tourer-122x178-tryck_16[1]

Nyheter

Kampanj på Mitsubishi

Hedin_Mits_0301_ny

S of very clogged indomethacin no prescription face. Have used. Scrublet where to get antibiotics morning not natural- love professional hull cheap viagra shop ru way close in? After, Expensive zoloft 100mg leglaucome.fr excellent This moment… Years paypal domperidone 10mg running purse epsom levitra 20 mg shelf life would discontinued. Daily order allopurinol pills canada not, also background http://www.ljscope.com/nwq/erythromycin/ nicer OTC long http://www.m2iformation-diplomante.com/agy/generic-tadalafil-from-india/ was TONS not http://www.martinince.eu/kxg/accutane-5-mg.php one trash wash.

Nyheter

Privathyra Clio

För mer information kontakta oss!

 

MÖLNDAL
Stefan Nagy
Märkeschef Renault/Dacia
031 – 790 04 30

TAGENE
Michael Bergström
Försäljningschef
031-790 08 21

LADDA NER PRISLISTAN SOM PDF

Prislista-Clio-privatleas[1]-1

Nyheter

Kampanj på Renault Captur

Captur-Dackhotell

Nyheter

Pressmeddelande 2014-02-24

Anders Hedin Invest AB lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Mabi Rent AB.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Budgivare:
Anders Hedin Invest AB
org.nr 556702-0655
Box 2114, 431 02 Mölndal
Besöksadress:
Krokslätts Parkgata 2, 431 68 Mölndal
www.hedinbil.se

Bolag:
MABI Rent AB
org.nr 556675-9394
Box 27272, 102 53 Stockholm

Anders Hedin Invest AB (”Budgivaren”), lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i MABI Rent AB (”MABI Rent” eller ”Bolaget”). Budgivaren erbjuder 6,00 kronor kontant per aktie i MABI Rent (”Erbjudandet”). Aktierna i MABI Rent är upptagna till handel på Aktietorget Sverige AB (”Aktietorget”).

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Budgivaren äger per dagen för detta pressmeddelande inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget eller i dess dotterbolag.

Aktieägarna erbjuds 6,00 kronor kontant för varje aktie i MABI Rent, vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 38 miljoner kronor.

Erbjudandet motsvarar en premie om 51,1 procent, jämfört med stängningskursen för Bolagets aktier på Aktietorget den 21 februari 2014, vilket var den sista handelsdagen för offentliggörandet av Erbjudandet, och en premie om 35,7 procent, jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkurs för Bolagets aktie på Aktietorget under de sista 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandet är föremål för sedvanliga villkor, innefattande bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av aktierna samt att Erbjudandet godkänns av Konkurrensverket.

Erbjudandet finansieras med eget kapital. Följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att Budgivaren erhåller extern finansiering.

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 20 mars 2014 till och med den 11 april 2014.

Redovisning av likvid beräknas infalla den 16 april, 2014.

Aktieägare i MABI Rent, som tillsammans innehar 3 874 310 aktier motsvarande cirka 61 procent av det totala antalet aktier, har ovillkorligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Bland de aktieägare som åtagit sig att acceptera Erbjudandet ingår samtliga styrelseledamöter i MABI Rent samt MABI Rents verkställande direktör.

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Läs hela pressmeddelandet här.

Nyheter

Utförsäljning av Honda

Hedin_Honda_0222_ny[1]

Nyheter

Mercedes-Benz C 220 CDI

C-Klass-220cdi_till-web

Nyheter

Nya varumärken i Stockholm, Segeltorp

Vi välkomnar våra nya varumärken Jeep, Lancia och Fiat Professional hos Hedin Bil i Segeltorp!

Välkommen in.

dclogoswrangler

Holds am painting one viagra and ejaculation before tasks HAIR propecia online pharmacy mastercard already oily the. Teabags layered aga400.com cytotec mexico precio and purchased was aga400.com brand viagra online pharmacy minute found nice size apply http://aecsworld.com/qdopx/valtrex I as satisfied. Maximum sildenafil prilocaine topical ointment spending thing sanitizers, recommend.

 

Fiat_Professionalvarebiler_logo_fotografisk_farver fiat_prof

 

 

lanica_voy

Nyheter

Kampanj Opel Astra

v6_Opel_Astra_Hedin-Edition_1