Information om vår kvalitets- & miljöpolicy

Vi på Hedin Bil värdesätter våra leverantörer - tillsammans skapar vi fantastiska tjänster och produkter för både våra kunder och våra anställda.
Inköpsavdelningen inom Hedin Bil arbetar för koncerngemensamma inköp och upphandlingar av tillbehör, utrustning, tjänster och indirekt material för att erhålla bästa möjliga villkor samt vara en intressant samarbetspartner till våra leverantörer. All inköpsverksamhet bygger på objektivitet, affärsmässighet och konkurrens. Vid våra inköp skall vi ta hänsyn till kvalitet, miljö, ekonomi samt leverantörens vilja och förmåga att hålla en hög servicegrad.

Vårt mål är att i möjligaste mån använda gemensamma leverantörer och undvika lokala affärsuppgörelser. Samarbete med alla avdelningar inom koncernen är centralt för att detta ska lyckas.

Affärspartners

Vid kontakter med affärspartners strävar vi efter att vara den bästa samarbetspartnern för våra leverantörer, agenter och distributörer. Hedin Bil utvärderar och väljer affärspartner på grundval av objektiva faktorer såsom produktivitet, kvalitet, leveransförmåga, pris och tillförlitlighet, samt deras engagemang för utveckling och miljö- och hållbarhetsarbete.

Affärsintegritet

I vår verksamhet är vårt anseende en mycket värdefull tillgång och vi har höga normer för vår affärsmässiga och personliga etik. Vi följer våra interna riktlinjer och alla tillämpliga lagar och förordningar.

  • Vi tolererar varken mutor, korruption, eller andra liknande beteenden.
  • Vi stödjer och eftersträvar rättvis konkurrens. Därför avstår vi från att inleda diskussioner eller sluta avtal med konkurrenter angående prissättning, marknadsuppdelning eller andra liknande aktiviteter.
  • Affärsgåvor eller representation erbjuds eller mottas endast i enlighet med lagar och regler samt praxis i affärslivet. Vi accepterar inte gästfrihet eller gåvor från någon som Hedin Bil har, eller kan komma att ha, en affärsrelation med om det är utöver normal representation.

 

Generella krav för godkännande av avtalsleverantör

Alla leverantörer bedöms mot allmänna krav, dvs. att de följer lagar och bestämmelser och bör minst uppfylla kraven listade i vår leverantörsutvärdering. Kraven innebär bl.a. att leverantören bör vara certifierade gentemot ISO 9001 & ISO 14001.

Leverantörer bedöms också utifrån generella krav som geografisk täckning och distributionsmöjlighet, möjlighet till administrativ och teknisk support, utbildning och utveckling, Kvalitets- och Miljöpolicy samt aktivt fokus på produktivitet och kontinuerligt förbättringsarbete.

Hållbarhet & Miljö

Hedin Bil ska, om möjligt, eftersträva upphandling av produkter som är miljö- och rättvisemärkta. Miljökrav skall vägas in och hanteras som ett krav bland flera andra. Kraven måste tydligt definieras och anges i kravspecifikationen eller i förfrågan. Vid inköp skall vi, som ett av flera kvalitetskrav, väga in hållbarhets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter.

Våra godkända leverantörer ska verka för att deras produkter och tjänster:

  • inte är skadliga för konsumenter eller användare
  • kan återanvändas eller är biologiskt nedbrytbara
  • under sin omloppstid bygger på resurssnålhet vad gäller råvaror, vatten och energi
  • så lite som möjligt skadar ozonskikt, ökar växthuseffekten eller bidrar till försurning av mark och vatten.

 

Du kan läsa mer om vårt arbete med hållbarhet i vår kvalitets- och miljöpolicy.

Faktureringsinformation
När du som leverantör fakturerar oss, så tänk på att vi är en koncern där det är viktigt att fakturan kommer till rätt bolag. För mer information kan du stämma av med din kontaktperson hos oss, eller direkt till vår ekonomiavdelning via leverantorsreskontran@hedinbil.se. Du kan läsa mer om våra olika fakturadresser och vilka typer av fakturatyper vi accepterar i nedan dokument.

Leverantörsinfo Hedin Bil

Förfrågningar om samarbete
Kontaktförfrågan skickas till: inkop@hedinbil.se