Reservationsvillkor e-handel

Dessa Reservationsvillkor gäller från och med 2022-06-28


När gäller dessa Reservationsvillkor

 • Dessa reservationsvillkor (”Reservationsvillkoren”) gäller när du reserverar en bil i Hedin Bils webbshop shop.hedinbil.se och därtill relaterade webbsidor (”Webbshopen”). När du gör en reservation i Webbshopen ingås ett avtal om reservation mellan dig eller det företag du representerar och Hedin e-commerce AB med org.nr 559231–7639 och adress Box 2114, 431 02 Mölndal (”Hedin e-commerce”, ”oss” eller ”vi”).
 • Reservationsvillkoren gäller både för dig som ingår avtal som privatperson och dig som representerar ett företag. Reservationsvillkoren skiljer sig i vissa delar åt beroende på om du gör ett köp som privatperson eller som representant för ett företag.

Om din reservation

 • Du behöver vara myndig för att ingå avtal med oss.
 • Vid din reservation gäller den avgift och reservationstid som vid tidpunkten för din beställning anges i Webbshopen.
 • När du har slutfört din reservation får du en automatisk orderbekräftelse via e-post, som bekräftar att vi har tagit emot din reservation. Orderbekräftelsen innebär inte att ett bindande avtal om reservationen har ingåtts. Ett bindande avtal om reservation ingås först när vi drar reservationsavgiften från ditt konto och skickar ett kvitto till den e-postadress som du lämnade i samband med köpet. Innan du mottar kvittot är din reservation preliminär.
 • Din reservation innebär inte ett bindande köp eller leasing av bilen du reserverar, utan du ingår ett bindande avtal om köp eller leasing av bilen på en av våra anläggningar vid en senare tidpunkt. För det avtalet gäller separata villkor.
 • Om du väljer att ingå ett bindande avtal om köp eller leasing av bilen på en av våra anläggningar kommer den reservationsavgift som du har betalat att dras av mot totalpriset för bilen.

Priser och betalningsalternativ

 • Vid reservation gäller de priser som vid tidpunkten för reservationen anges i Webbshopen. Samtliga priser i Webbshopen är inklusive moms.
 • De tillgängliga betalningsalternativen och eventuella begränsningar anges i Webbshopen och i kassan. Vi och de betaltjänstleverantörer vi anlitar har rätt att välja vilka betalningsalternativ som vi från tid till annan erbjuder. Vi använder för närvarande Resurs Checkout som betallösning. Genom Resurs Checkout kan du betala med kort. I samband med betalningen ingår du ett avtal med Resurs Bank och rätten att få betalt från dig och alla därmed tillhörande rättigheter tillhör Resurs Bank. Betalning får därför endast göras till Resurs Bank och Resurs Banks villkor kommer att gälla utöver dessa Reservationsvillkor. För Resurs Banks fullständiga villkor se här.
 • Om pris eller informationen om en produkt som anges i Webbshopen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

Ångerrätt (privatpersoner)

 • När du reserverar en bil som privatperson har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra din reservation utan att ange någon anledning.
 • Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14 dagar) från det att du ingick avtalet med oss om reservation. Du kan ångra din reservation genom att kontakta oss på order@hedinbil.se. Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.
 • Om du utövar din ångerrätt återbetalar vi dig inom fjorton (14) dagar från den dag vi mottagit ditt meddelande. Återbetalning sker via samma betalsätt som du valde vid köpet, om inte annat överenskommits eller det finns hinder för sådan återbetalning. När du har ingått ett separat avtal om betalning med vår betaltjänstleverantör kommer betaltjänstleverantören att hantera din återbetalning. Vi har rätt att göra ett avdrag motsvarande en proportionell andel av det pris vi avtalat om, om reservationen delvis utförts och du uttryckligen har begärt att den skulle börja utföras under ångerfristen.

Klagomål och tvist

 • Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå vår kundtjänst via order@hedinbil.se.
 • Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Du som agerar i egenskap av privatperson kan kontakta ARN genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm. Om vi tillsammans inte kan lösa tvisten rättar vi oss efter Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige.
 • Du som agerar i egenskap av privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når här.
 • Oavsett vad som anges ovan kan tvister eller anspråk som rör tolkning eller tillämpning av dessa Reservationsvillkor även avgöras i svensk allmän domstol.

Övrigt

 • Vi har rätt att ändra dessa Reservationsvillkor, men de Reservationsvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Reservationsvillkoren i Webbshopen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Reservationsvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp i Webbshopen.
 • Hedin e-commerce kommer behandla dina personuppgifter i samband med att du besöker Webbshopen och/eller gör ett köp. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du på Webbshopen.
 • Skulle någon bestämmelse i Reservationsvillkoren eller del därav finnas ogiltig, ska detta inte innebära att Reservationsvillkoren i dess helhet är ogiltiga, och alla andra delar i Reservationsvillkoren ska förbli gällande så långt som är tillåtet enligt tvingande lag.
 • Utöver de villkor som hänvisas till i dessa Reservationsvillkor gäller inga andra villkor för köp via Webbshopen om parterna inte avtalat om det med hänvisning till dessa villkor och specifikt angett att sådana villkor ska gälla även köp via Webbshopen.
 • Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Reservationsvillkor utan ditt föregående medgivande.
 • Reservationsvillkoren ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.